English Only

Today there are still a few mp3 Quran that already have an English translation, maybe you want to add the mp3 of the Quran with an English translation? if that's what you're looking for, in this post we give you mp3 Al Quran translations in English only (WITHOUT ARABIC LANGUAGE). Whenever you have finished adding mp3 al quran with an English translation, please share with us.

Try listen audio here :

Link for download :
01. Al-Fatihah
02. Al-Baqarah
03. Ali-Imran
04. An-Nisaa
05. Al-Maidah
06. Al-Anam
07. Al-Araf
08. Al-Anfaal
09. At-Taubah
10. Yunus
11. Huud
12. Yusuf
13. Ar-Radu
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahfi
19. Maryam
20. Thaahaa
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nuur
25. Al-Furqaan
26. Asy-Syuara
27. An-Naml
28. Al-Qashash
29. Al-Ankabut
30. Ar-Ruum
31. Luqman
32. As-Sajdah
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Faathir
36. Yaasiin
37. Ash-Shaaffat
38. Shaad
39. Az-Zumar
40. Al-Ghafir
41. Al-Fushilat
42. Asy-Syuura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhaan
45. Al-Jaatsiyah
46. Al-Ahqaaf
47. Muhammad
48. Al-Fath
49. Al-Hujuraat
50. Qaaf
51. Adz-Dzaariyaat
52. Ath-Thuur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan
56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadiid
58. Al-Mujaadalah
59. Al-Hasyr
60. Al-Mumtahanah
61. Ash-Shaff
62. Al-Jumuah
63. Al-Munafiqun
64. Ath-Taghabun
65. Ath-Thalaaq
66. At-Tahriim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah
70. Al-Maarij
71. Nuh
72. Al-Jin
73. Al-Muzammil
74. Al-Muddastir
75. Al-Qiyaamah
76. Al-Insaan
77. Al-Mursalaat
78. An-Naba
79. An-Naaziaat
80. Abasa
81. At-Takwiir
82. Al-Infithaar
83. Al-Muthaffifiin
84. Al-Insyiqaaq
85. Al-Buruuj
86. Ath-Thariq
87. Al-Alaa
88. Al-Ghasyiyah
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Asy-Syams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. As-Syarh
95. At-Tiin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Bayyinah
99. Az-Zalzalah
100. Al-Adiyaat
101. Al-Qaariah
102. At-Takaatsur
103. Al-Ashr
104. Al-Humazah
105. Al-Fiil
106. Quraisy
107. Al-Maauun
108. Al-Kautsar
109. Al-Kaafiruun
110. An-Nashr
111. Al-Lahb
112. Al-Ikhlash
113. Al-Falaq
114. An-Naas